مقدمه

پیش از این راجع به Bad Smell و کاربرد آن در مهندسی نرم افزار صحبت کردیم "متغیر موقت" یکی از 22 نوع Bad Smell میباشد.

نحوه تشخیص و معرفی راه حل متغیر موقت
ممکن است یک تعداد متغیر برای شرایط بخصوصی در یک کلاس قرار داده شده باشد. درک این کد دشوار است چون شما انتظار دارید یک کلاس از تمامی متغیر هایش استفاده نماید سعی در فهم اینکه چرا یک متغیر در کلاس قرار داده شده وقتی بنظر نمیرسد استفاده ای داشته باشد منجر به هدر رفتن زمان میشود.
از روش استخراج کلاس برای متغیر های اضافه استفاده کنید و در آنجا تمامی کد هایی که نیازمند آن متغیر ها هستند را به کار ببرید. شما همچنین میتوانید کد های شرطی را با روش معرفی شی Null استفاده کنید تا یک جایگزینی برای وقتی باشد که داده متغیر ها درست نیست.