مقدمه

پیش از این راجع به Bad Smell و کاربرد آن در مهندسی نرم افزار صحبت کردیم "عمومیت خطرناک" یکی از 22 نوع Bad Smell میباشد.

نحوه تشخیص و معرفی راه حل عمومیت خطرناک
مردم اغلب میگویند که "من فکر میکنم ممکن است ما یک روز نیاز به این قابلیت داشته باشیم" و به خاطر این تمامی زیر و بم ها و شرایط خاص که نیاز نیست را بررسی و تبدیل به کد میکنند. نتیجه اغلب برای درک و استفاده سختتر میشود. اگر تمام این قابلیت ها استفاده میشد این حرکت ارزشمند بود ولی حالا که نیست ارزش چندانی ندارد پس از شر این سیستم خلاص شوید.
اگر کلاس های abstract ای دارید که کار چندانی انجام نمی دهند از روش فروپاشی سلسله استفاده کنید.
تعاریف غیرضروری میتوانند با روش کلاس های درخط حذف شوند. روی متد هایی که پارامتر های استفاده نشده دارند باید روش حذف پارامتر را اعمال کرد و برای متد هایی که اسم های عجیب غریب abstract دارند باید با روش تغییر نام متد دارای نامی معقول و معمولی شوند.