مقدمه

پیش از این راجع به Bad Smell و کاربرد آن در مهندسی نرم افزار صحبت کردیم "سلسله های وراثت موازی" یکی از 22 نوع Bad Smell میباشد.

نحوه تشخیص و معرفی راه حل سلسله های وراثت موازی
سلسله های وراثت موازی یک حالت تشریح انفجاری هست. در این حالت هر وقت شما یک زیر کلاس از یک کلاس می سازید باید یک زیر کلاس از کلاس دیگر هم بسازید شما میتوانید به سادگی این موضوع را با پسوند نام کلاس هایی که میسازید متوجه شوید.
استراتژی عمومی برای برخورد با این دوگانگی پیدا کردن یک وراثت که به وراثت دیگری رجوع کند میباشد اگر این چنین است میتوانید از انتقال متد و انتقال فیلد برای از بین بردن رجوع در سلسه مراتب کلاس استفاده کنید.