مقدمه

پیش از این راجع به Bad Smell و کاربرد آن در مهندسی نرم افزار صحبت کردیم "خصیصه حسادت" یکی از 22 نوع Bad Smell میباشد.


نحوه تشخیص و معرفی راه حل خصیصه حسادت
تمامی فایده شی بسته بندی داده ها با رویه های روی آنها می باشد. یکی از بو های دیگر این است که ببینیم یک متد بیشتر از کلاسی که در آن قرار دارد به کلاس دیگری متمایل است. بیشترین تمرکز حسادت روی داده است شمار توابعی که برای اجرا نیازمند گرفتن داده از شی دیگری هستند بسیار زیاد است. خوشبختانه درمان واضح است متد می خواهد جای دیگری باشد پس شما میتوانید از روش انتقال متد برای جا به جایی استفاده کنید. بعضی وقت ها تنها بخشی از متد حسادت دارد در این مورد ابتدا از روش استخراج متد در بخش حسود و سپس از روش انتقال متد برای انتقال به جای مناسب استفاده نمایید.