مقدمه
پیش از این راجع به Bad Smell صحبت کردیم "تابع طولانی" یکی از 22 نوع Bad Smell میباشد.

نحوه تشخیص و معرفی راه حل تابع طولانی
برنامه هایی که عمر بیشتر و بهتری دارند برنامه هایی هستند که از توابع کوتاه تشکیل شده اند. برنامه نویس هایی که تازه کار با اشیا را شروع کردند اینطور فکر میکنند که هیچ پیچیدگی ای از پایان ناپذیر بودن توابع و دستورات در یکجا به وجود نمی آید. اگر شما چند سال تجربه برنامه نویسی با همچنین برنامه هایی را داشته باشید متوجه میشوید که متد های کوچک چقدر ارزشمند هستند. تمامی معیار ها با توابع کوتاه مطابقت دارند
از اولین روز های برنامه نویسی آشکار بود که با طولانی شدن یک تابع، فهمیدن تابع سخت تر خواهد شد. زبان های برنامه نویسی اولیه سربار قابل توجه ای در فراخوانی زیرروال ها داشتند که برنامه نویسان را از استفاده از توابع کوتاه دور میکرد زبان های شی گرای جدید برای فراخوانی های زیرروال این سربار را تا حد امکان کاهش داده اند. اما هنوز یک سربار برای خواننده کد وجود دارد چون میبایست بین خطوط منتقل شود تا ببیند که زیررویه ها چه کاری انجام میدهند. محیط های توسعه ای که به شما اجازه دیدن دو تابع همزمان را می دهند این مشکل را برطرف میکنند. اما کلید اصلی درک متد های کوتاه نام گذاری مناسب می باشد که اگر نام گذاری یک متد مناسب باشد شما نیاز به چک کردن بدنه متد ندارید. ادامه مطلب