نسخه 0.9 نرم افزار شبیه ساز شبکه Network Simulator به صورت رایگان انتشار پیدا کرد.

میتوانید از لینک زیر اطلاعات بیشتری راجع به این نرم افزار کسب کنید و همچنین به صورت رایگان این نرم افزار را دریافت کنید.

Network Simulator 0.9

ساعتی بعد از انتشار متوجه شدم که به طور اشتباه با اینکه استفاده ای از VisualBasic PowerPack انجام نشده بود در پروژه نهایی و به علت کندی این کنترل ها به کلی از نرم افزار حذف شده بودند متاسفانه هنوز در قسمت Import پروژه وجود داشتند و اخطاری مبنی بر اینکه نیاز به نصب VisualBasic PowrPack قبل از نصب نرم افزار وجود دارد دریافت میشد.

اکنون این مشکل برطرف شده و شما میتوانید از همان لینک اولیه نسخه جدید را بدون مشکل دریافت کنید.

ادامه مطلب