نسخه 0.9 نرم افزار شبیه ساز شبکه Network Simulator به صورت رایگان انتشار پیدا کرد.

میتوانید از لینک زیر اطلاعات بیشتری راجع به این نرم افزار کسب کنید و همچنین به صورت رایگان این نرم افزار را دریافت کنید.

Network Simulator 0.9

ساعتی بعد از انتشار متوجه شدم که به طور اشتباه با اینکه استفاده ای از VisualBasic PowerPack انجام نشده بود در پروژه نهایی و به علت کندی این کنترل ها به کلی از نرم افزار حذف شده بودند متاسفانه هنوز در قسمت Import پروژه وجود داشتند و اخطاری مبنی بر اینکه نیاز به نصب VisualBasic PowrPack قبل از نصب نرم افزار وجود دارد دریافت میشد.

اکنون این مشکل برطرف شده و شما میتوانید از همان لینک اولیه نسخه جدید را بدون مشکل دریافت کنید.

ادامه مطلب

مقدمه
 بعد از اینکه Dynamic Programming را به صورت کلی مورد بازبینی قرار دادیم. طبق قراری که گذاشته شد در این مطلب و مطالب بعدی به توضیح بیشتر در این زمینه میپردازیم.
بد نیست بدانید که برنامه نویسی پویا دارای یک سری مسئله کلیشه مانند:

  • کولپشتی صفر و یک 01 Knapsack
  • کوله پشتی Knapsack
  • طولانی ترین زیر آرایه همسان Longest Common Sequence
  • طولانی ترین زیر آرایه صعودی Longest Increasing Sequence

می باشد. برای این مسائل به حد کافی آموزش در اینترنت وجود دارد توصیه میشود که این مطالب را به عنوان تمرین بیشتر مطالعه کنید.
این مطلب در مورد حل مسئله RNA Molecules مسابقه ملی اینترنتی 2013 سایت شریف  با استفاده از تکنیک برنامه نویسی پویا میباشد. 

ادامه مطلب